Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss
 

SFF Stockholm - Stadgar

 
Styrelse Historik Stadgar  Mål och Syften SFF vandringspris Kontakta oss
 

Svensk Flyghistorisk Förening

Regionavdelning Stockholm

 

STADGAR (1993-02-02)

Reviderade på årsmötet 2010-02-07
Reviderade på årsmötet 2018-02-04

 

Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1:1 Ändamål

Svensk Flyghistorisk Förenings regionavdelning Stockholm,

(SFF Stockholm) bildad den 5 september 1992, har som ändamål att

främja intresset för svensk flyghistoria i regionen samt att sprida

information om regionens flyghistoria till landet i övrigt. Ändamålet skall

uppfyllas genom mötesverksamhet och medverkan i publikationer,

främst huvudföreningens tidskrift.

 

1:2 Sammansättning

SFF Stockholm består av aktiva medlemmar i SFF. Utomstående har

rätt att närvara i utlysta möten om inte styrelsen, för visst fall, har

beslutat annorlunda.

 

1:3 Verksamhetsår

Regionavdelningens verksamhetsår är kalenderår

 

1:4 Stadgar

Gällande SFF-stadgar är giltiga för regionavdelningen. SFF Stockholm

kan besluta om egna stadgar och tillämpa policy, som inte strider mot

huvudföreningens ändamål, policy och intressen.

 

I fråga om stadgeändring, ändringsbeslut samt om regionavdelningens

upplösning tillämpas huvudföreningens stadgar till fullo.

 

Kap 2 MEDLEMSKAP

 

2:1 Medlemskap

Varje medlem i huvudföreningen SFF och boende i regionen är

automatiskt medlem i regionavdelningen

 

2:2 Skyldigheter

Det åligger varje regionmedlem

- att ta del av och följa SFF:s och SFF Stockholm:s stadgar samt

- att följa beslut fattade av SFF:s och SFF Stockholm:s årsmöten och

styrelser.

 

2:3 Rättigheter

Varje regionmedlem har rätt

- att med rösträtt delta i SFF Stockholm:s årsmöte samt

- att inge förslag till SFF Stockholm:s styrelse och att adjungeras vid

behandlingen av sådant förslag.

 

2:4 Upphörande av medlemskap

Upphört medlemskap i SFF medför att medlemskapet i SFF Stockholm

upphört.

 

Kap 3 ORGANISATION

 

3:1 Verksamhetsorganisation

SFF Stockholm:s verksamhet utövas genom

- årsmöte

- styrelse

- arbetsutskott (AU)

- arbetsgrupper

 

Kap 4 ÅRSMÖTE

 

4:1 Årsmöte utgör

SFF Stockholm:s högsta beslutande organ.

 

4:2 Ordinarie årsmöte

hålles i februari månad.

 

4:3 Extra årsmöte

kan beslutas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen, som är samman-

kallande.

 

4:4 Motioner

till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.

 

4:5 Kallelse

jämte föredragningslista enligt dessa stadgar annonseras på SFF Stockholms hemsida  senast tre veckor före mötesdagen.

 

4:6 Årsmötets öppnande och genomförande

Årsmötet öppnas av SFF Stockholm:s ordförande som anmäler fullmakter.

Årsmötet genomföres i övrigt enligt i dessa stadgar fastställd

föredragningslista.

 

4:7 Omröstning

sker öppet om inte annat beslutas.

 

4:8 Fullmakter

Medlem får utöva högst tre icke närvarande medlemmars rösträtt via

personligt utställda skriftliga fullmakter. Dessa skall lämnas till ordföranden

före årsmötets öppnande.

 

4:9 Beslut

Som beslut gäller den mening som får största antalet röster. Vid lika

rösttal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.

 

4:10 Protokoll

Vid årsmötet skall föras protokoll som, efter justering, delges medlemmarna

på sätt som styrelsen beslutar.

 

4:11 Föredragningslista

Årsmöte skall genomföras enligt följande föredragningsllista.

 

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Mötets behöriga utlysning.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Verksamhetsberättelse för föregående år.

7. Ekonomisk redovisning.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Disponering av överskott alt sätt att täcka underskott.

(11. Förslag från styrelsen om stadgeändring. (Bilaga))

12. Ev övriga motioner och förslag.

13. Val av

a) ordförande för en tid av ett år.

b) tre ledamöter för en tid av ett år

c) tre ledamöter för en tid av två år.

d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen.

14. Övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas.

 

Kap 5 STYRELSE

 

5:1 Ledning och ansvar

SFF Stockholm:s styrelse leder och ansvarar för avdelningens

verksamhet i regionen

 

5:2 Val av styrelse.

Styrelsen består av ordförande, vald på ett år och sex ledamöter valda på två år, varvid

eftersträvas att halva styrelsen väljs varje år. Första gången dessa stadgar följs (årsmötet 2010), väljs därför tre ledamöter för en tid av ett år och övriga tre ledamöter för en tid av två år.

 

5:3 Konstituering

Styrelsen konstituerar sig själv och utser arbetsutskott samt

arbetsgrupper.

 

5:4 Sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden samt på

begäran av minst två styrelseledamöter eller en revisor.

 

5:5 Befogenheter

Styrelsen har befogenhet

- att besluta om firmatecknare

- att besluta om attesträtt

- att utse ansvarig utgivare av avdelningens publikationer

- att besluta om avdelningens representation

- att till SFF:s huvudstyrelse föreslå uteslutning av medlem som

brutit mot dessa stadgar eller avdelningens policy.

 

5:6 Åligganden

Det åligger styrelsen

- att handha avdelningens ekonomi

- att föra förteckning över avdelningens medlemmar

- att efter verksamhetsårets slut upprätta verksamhetsberättelse

och ekonomisk redovisning

- att verkställa årsmötets beslut.

 

5:7 Adjungering

Styrelsen får adjungera person att utan rösträtt delta i styrelsens

sammanträde.

 

5:8 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordförande och minst tre övriga

ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst.

 

Kap 6 VALBEREDNING

 

6:1 Sammansättning och uppgift

Valberedning utses bland medlemmar som inte ingår i avdelningsä-

styrelsen. Deras uppgift är att förbereda val av styrelse och revisorer.

 

Kap 7 REVISORER

 

7:1 Sammansättning och uppgift

Revisorer utses bland medlemmar som inte ingår i avdelningsstyrelsen

 

7:2 Befogenheter

Revisorerna har rätt

- att ta del av alla handlingar rörande SFF Stockholm

- att utan rösträtt delta i styrelsesammanträde

- att anställa revision

 

7:3 Skyldigheter

Det åligger revisorerna

- att granska avdelningens räkenskaper samt styrelsens verksamhet

och förvaltning av medel och tillgångar.

- att till årsmötet avge revisionsberättelse med förslag i fråga om

ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Senast ändrad: 7 april 2022
 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm